l
l

doelstelling en beleid

Ontwikkeling van danstalent en behoud cultuur

Er is een groeiend besef dat de ontwikkeling van danstalenten aanmerkelijk zou toenemen wanneer deze meer op maat van de diverse talenten zou kunnen worden aangeboden. Middels workshops, gastdocenten, begeleiding op maat en het bezoeken van competities, nationaal en internationaal, krijgen de talenten meer kans om zich te ontwikkelen en kunnen zij hun talenten beter tot uiting laten komen. De hulp moet gericht zijn op de doelen, motivatie en de ambities van de dansers en ook concreet worden vormgeven. De sociale omgeving blijft geprikkeld door de jaarlijkse dans-theatershow, welke de stichting graag wil ondersteunen. Immers, Elke stad of stedelijke cultuurregio heeft een continu, consequent en samenhangend dansprogramma nodig, waarin toegankelijke, aansprekende dans naast experimentele of onbekendere dans wordt geprogrammeerd; grootschalig naast kleinschalig; beginnend naast gevestigd talent, waarin dansmakers elkaar kunnen versterken en waarbij bezoekers de kans wordt geboden te ‘groeien’ als danskijker.

 

Visie & Missie

Het draagvlak voor dans de komende jaren vergroten. Kansen bieden aan danstalenten om zich te ontwikkelen en ambities op het gebied van danskunst te kunnen realiseren. Circa 90 danstalenten zijn lid van Urban Dance Studio Venlo. Naast het feit dat zij dansen in de selectiegroepen van Urban Dance Studio, proberen velen van hen zich ook solistisch op een hoger level te brengen. Buiten de leden van Urban Dance studio zijn er uiteraard ook bij andere dansscholen en verenigingen danstalenten in de regio. Als Stichting willen wij de samenwerking tussen de diverse organisaties stimuleren en kansen creëren voor elk danstalent. Stichting UDS talent faciliteert dit door fondswerving en donaties, welke zij zal gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling van de danstalenten en stimulatie en prikkeling van het publiek. Tegelijkertijd zal zij activiteiten stimuleren die vernieuwend zijn en ten goede komen aan de ontwikkeling van de dans. Stichting UDS talent doet dit in nauwe samenwerking met Urban Dance Studio Venlo, zodat er geen discussie kan ontstaan over de kwaliteit en toepasbaarheid. Zodoende is Stichting UDS talent een publiek initiatief dat kansen biedt aan getalenteerde dansers en hen helpt om zich verder te ontwikkelen als danser. 


Kernactiviteiten

Stichting UDS talent heeft zich ten doel gesteld de mogelijkheden om zich als danser te ontwikkelen te vergroten. Zij doet dit door:

a. Het vergroten van het aanbod aan workshops.

b. Deelname aan nationale en internationale wedstrijden bereikbaarder te maken.

c.  Het verwerven van financiële middelen om haar doelen te verwezenlijken, onder meer door    

     fondswerving en donaties.

d. Het ondersteunen van evenementen om het draagvlak voor de danskunst te vergroten.

e. Het fungeren als aanjager voor initiatieven die bijdragen aan een structurele ondersteuning en

   kennisinfrastructuur, bijvoorbeeld masterclasses voor docenten op het gebied van omgang met

   kinderen/adolescenten.

f. Werving van nieuwe danstalenten uit alle lagen van de maatschappij. 


Organisatiemodel

De Stichting richt zich sec op het ontwikkelen van danstalent en lokaal behoud van de danskunst.  Omdat de Stichting inkomsten nodig heeft, zal zij zich gaan beroepen op diverse fondsen. Dit zal zich gaandeweg ontwikkelen. Einde maart 2019 is de situatie als volgt: De Stichting werkt nauw samen met Urban Dance Studio Venlo, gaat bij diverse fondsen werven en bedrijven verzoeken om donaties. Deze middelen zullen ingezet worden voor bovengenoemde kernactiviteiten.


Branding

Stichting UDS talent is van mening dat de beoogde doelen vraagt om een combinatie van Bottom-up en top-down strategieën. Bottom-up omdat dansers zelf initiatief moeten nemen om hun talent verder te willen ontwikkelen middels audities voor selectiegroepen binnen Urban Dance Studio, extra tijd en energie steken in hun ontwikkeling als danser en deelname aan diverse workshops.  De positieve exposure zal met name op hen gericht moeten zijn. Daarbij zal het aanbod zo moeten zijn dat zij er met trots over willen vertellen in hun omgeving. Het zal overduidelijk moeten zijn dat het inhoudelijk een best practice betreft die de kwaliteit van de danser vergroot. Dit is primair de insteek van de branding van UDS talent. Top-down omdat landelijke, regionale en lokale partijen overtuigd moeten worden van de mogelijkheden van Stichting UDS talent om de gestelde doelen – zoals ontwikkeling dansers en vergroten draagvlak danskunst en samenwerking - te halen. 

In de branding, de profilering van Stichting UDS talent, zijn de volgende kenmerken relevant:

ü Best practice, gebaseerd op kwalitatief hoogwaardige lessen voor alle dansers.

ü Ontwikkeld voor dansdocenten en danstalenten.

ü Laagdrempelig, zodat het bereikbaar is voor elke danser en elk danstalent, ook wanneer ze (nog) 

      niet bij

       Urban Dance Studio dansen.

ü Stichting UDS talent is van de danstalenten.


 Andere aspecten die bij zullen dragen aan een goede profilering van de werkwijze zijn:

ü Stichting UDS talent consequent te positioneren als een publiek initiatief van leden van

       Urban Dance Studio in nauwe samenwerking met Urban Dance Studio.

ü Te zorgen voor een goede beschrijving van de werkwijze.

ü Actief praktijkevaluaties en succesverhalen te verzamelen en te presenteren vanaf een eigen site

      en via  eigen social media accounts. 


Conclusie: Stichting UDS talent biedt goede mogelijkheden voor dansers met talent in nauwe samenwerking met Urban Dance Studio Venlo en haar docenten. Regionale ondersteuning zou vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk zijn. Dit biedt dan iedere getalenteerde danser de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, ook de dansers die nu daarvoor niet de financiële mogelijkheid hebben. Hierbij moet uiteraard ook gedacht worden aan vluchtelingen en immigranten die in Nederland een nieuwe thuisbasis hebben gevonden. Daarnaast klinkt met de opkomst van de Urban dancecultuur steeds explicieter de stem van de community door in dansproducties. Deze tendens is kansrijk en verdient een verdere stimulans. Om dit te realiseren zullen we een beroep moeten doen op bestaande landelijke cultuurfondsen en sociale fondsen. 

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld.  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting maakt gebruik van vrijwilligers en heeft geen personeel.